top of page

algemene voorwaarden

Informatie over de verkoper

 

Naam onderneming: Mira Sabbe

Btw-nummer:  BE 0675.511.265

Gevestigd te:  Plantinstraat 25, 1070 Brussel

Telefoonnummer:  0499/60 86 98

E-mail: hallo@wearestardust.be

Definities

 • Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 • Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

 • Onderneming: Mira Sabbe, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Plantinstraat 25 en btw-nummer BE 0675.511.265

 • Klant: Eenieder die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

 • Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 • Producten: Alle goederen beschikbaar voor aankoop op de Website.

 • Website: De website www.wearestardust.be

Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Dit kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming, die niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een bepaald product.

Prijzen

 

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in België.

Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden aan de Klant medegedeeld vooraleer de Overeenkomst tot stand komt. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

 

Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden medegedeeld op de website.

 

Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen aan de juiste prijs of de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Betaling en betalingsmiddelen

 

De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen: Bancontact, Maestro en Kredietkaart.

 

De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

 

Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Verzending en levering

Producten die besteld worden via de Website van de Onderneming kunnen wereldwijd worden geleverd. Indien u tijdens het bestelproces een ongeldig adres opgaf, zal de Onderneming u contacteren om u te vragen naar een geldig leveringsadres. De Klant kan ook opteren voor afhaling van het product in GENT of BRUSSEL, waarna de Klant het exacte adres zal ontvangen.

 

De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van veertien (14) dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. De overschrijding van de leveringstermijn kan echter geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de Onderneming of tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

 

Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

 

Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen per e-mail op hallo@wearestardust.be. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Herroepingsrecht en terugbetaling

 

De bepalingen van dit artikel 8 zijn uitsluitend van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten aankopen via de Website.

De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 8.3. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 • Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

 • Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

 • ndien de levering betrekking heeft op de regelmatige levering van Producten over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

De Klant heeft zijn herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien hij zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht heeft verzonden voordat de bovenvermelde termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

 

U mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

 • niet zijn beschadigd of gewijzigd door u en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u ze ontving;

 • niet zijn gewassen of op een andere manier zijn gebruikt en;

 • volledig zijn,

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 • de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

 • de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

 

Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan (maar is niet verplicht) gebruik maken van het modelformulier dat u hier kunt downloaden (klik hier om te downloaden). De Klant moet in geval van herroeping het Product terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. Het Product moet naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant het Product heeft ontvangen (in de originele verpakking). De kosten van het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant.

 

In geval van herroeping:

 • zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor het Product terugbetalen na ontvangst van het Product. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van het Product die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De kosten voor het retourneren van het Product blijven ten laste van de Klant.

 • De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 • De Onderneming is niet gehouden de extra leveringskosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Garantie

 

De bepalingen van dit artikel 9 zijn uitsluitend van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten aankopen via de Website. Als de Klant een consument is, heeft hij recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

 

De Klant moet de Onderneming per e-mail (hallo@wearestardust.be) of per post (Plantinstraat 25, 1070 Anderlecht) informeren over de gebrekkige Producten, dit binnen een termijn van twee maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn bij de Klant. Bij gebreke aan melding binnen deze termijn van twee maanden vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

 

De garantie is niet van toepassing (niet limitatieve opsomming) op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van de Producten in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Na teruggave van het gebrekkig Product en na vaststelling dat de wettelijke garantie voor consumenten van toepassing is, zal de Onderneming de keuze hebben om ofwel de Klant een nieuw Product te sturen ofwel het Product te repareren. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 8.8.

 

Klachtenprocedure

 

Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: hallo@wearestardust.be.

 

De Klant die in de hoedanigheid van consument Producten heeft aangekocht via de Website, kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr. Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)

 

T.a.v. niet-consumenten:

 • De Klant die geen consument is, dient de Producten bij levering onmiddellijk te verifiëren op zichtbare gebreken. De klant moet zijn gebeurlijke klachten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan de Onderneming mede te delen binnen de acht dagen na de levering van het Product. Bij gebreke aan melding binnen deze termijn van 8 dagen vervalt elk recht op herstelling, vervanging of schadevergoeding. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.

 • Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Klant aan de Onderneming te worden meegedeeld binnen een termijn van twee maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn bij de Klant. Bij gebreke aan melding binnen deze termijn van twee maanden vervalt elk recht op herstelling, vervanging of schadevergoeding. Elke aansprakelijkheid van de Onderneming wegens verborgen gebreken met betrekking tot de geleverde Producten is beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering van de Producten. Na het verstrijken van deze periode, kan de Onderneming niet meer aangesproken worden door de Klant voor gebreken aan de geleverde Producten.

 • Alle kosten voor het retourneren van Producten worden door de Klant betaald.

 

 

Overdracht en onderaanneming

 

De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van de aangekochte Producten), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

 

 

Overmacht

 

De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht, waaronder o.a. dient te worden begrepen (niet-limitatieve opsomming) gedeeltelijke of algemene staking of lock-out, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, pandemie, enz.

 

In geval van Overmacht:

 • zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail of telefonisch; en;

 • zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht.

Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, enz., door de Onderneming uitgevoerd voor rekening van de Klant en aan de Klant overhandigd, eigendom van de Onderneming en worden in geen geval aan de Klant overgedragen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

 

Alle Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Tenzij de Klant een consument is, vallen alle geschillen tussen de Klant en de Onderneming onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de Onderneming is gevestigd.

 

Varia

 

De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

 

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke dwingende wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten. De Onderneming is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Producten maakt.

 

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Laatste revisie: 13/04/2021

bottom of page